مونل K500

مونل K500 سوپرآلیاژ نیکل-مس رسوب سخت شونده است که دارای ترکیبی از مقاومت به خوردگی مونل400 به همراه مقاومت به خستگی خوردگی و خوردگی سایشی بالا می باشد. ترکیب شیمیایی اصلی مونل K500 مشابه مونل 400 می باشد، با این تفاوت که افزودن عناصر آلیاژی آلومینیوم و تیتانیم موجب رسوب سختی این آلیاژ می شود. به دلیل رسوب سخت شدن، استحکام تسلیم و استحکام کششی این آلیاژ به ترتیب 3 و 2 برابر مونل 400 می باشد. این آلیاژ قبل از رسوب سخت شدن هم می تواند از طریق کارسرد سخت شود. این آلیاژ غیرمغناطیسی است.

ترکیب شیمیایی

نیکل مس کربن منگنز آهن آلومینیوم سولفور سیلیسیم
63 27-33 0.18 1.50 2 2.30-3.15 0.010 0.50

 

خواص مکانیکی

سختی (برینل) ازدیاد طول Elongation(%) استحکام کششی نهایی UTS(MPa) استحکام تسلیم  YS(MPa)
265 20 965 690