قیمت میلگرد نسوز 4841

زمانی که بنا یا ساختاری بتنی ساخته می شود، دست اندرکاران پروژه از مقاومت بالای آن در برابر فشار، ضربه یا هر تهدید دیگری که سطح آن را به صورت عمودی و رو به داخل مورد تنش قرار دهد اطمینان دارند؛ اما آیا می توان چنین ادعایی را در مورد نیروهای کششی و چرخشی داشت؟ پاسخ منفیست.
شاید بتوان یکی از اصلی ترین عیوب بتن ها را همین عدم مقاومت بالای آن ها در مواجهه با نیروهای عمود به سمت خارج (کششی) سطح دانست. به عنوان مثال در زمان وقوع زلزله که ساختمان ها از هر سو با چالش هایی روبرو شده و مورد تهاجم نیروهای نامتوازن قرار می گیرند؛ تنش و کرنش زیاد روی بتن باعث ترک، شکستگی و تخریب آن می شود. در نتیجه به عاملی نیاز دارند تا آن ها را در جای خود ثابت نگه داشته و مانع از حرکت های مخربشان شود. میلگردها به عنوان همین عوامل خارجی، با قرارگیری شبکه ای در دل قطعات بتنی سبب می شوند تا این مواد به تکیه گاهی صلب و استوار چسبیده و بدین ترتیب دامنه زیادی برای حرکت و نهایتاً از هم گسیختگی نداشته باشند. 
با ارائه شرح مختصری از یکی از کاربردهای کلی میلگردها، باید به این مطلب اشاره کنیم در مواردی که  سازه ها در معرض حرارت زیادی قرار داشته و یا بخشی از سامانه ای گرما زاست (به عنوان مثال در کوره ها)، اهمیت استفاده از نمونه های مرغوب و مقاوم این نوع کالا افزایش می یابد. بدیهی است که با افزایش دمای محیط قرار گیری این ادوات، چنانچه میلگردهای مذکور مقاومت لازم را نداشته باشند، به مرور زمان عکس العملی منفی در برابر این افزایش دما از خود نشان داده و نهایتاً به تخریب سازه منتج می شوند. در نتیجه اینکه استفاده از میلگردهایی از قبیل میلگرد نسوز 4841  می تواند به استحکام و مقاومت آن ها در بلند مدت کمک کند.