اینکولوی 825

اینکولوی 825 یک سوپرآلیاژ نیکل-آهن-کروم به همراه تیتانیم، مس و مولیبدن می باشد. ترکیب شیمیایی این آلیاژ مقاومت خوبی را در بسیاری از محیط های خورنده شامل خوردگی شیاری، خوردگی مرزدانه ای، خوردگی تنشی و حفره دار شدن ارائه می کند. نیکل بالا به به مقاومت به خوردگی تنشی کلریدی و پایداری ساختار آستنیت کمک می کند. مولیبدن و مس موجب افزایش مقاومت به خوردگی در برابر عوامل احیاکننده و اسیدها می شود. کروم باعث مقاوم شدن آلیاژ در شرایط اکسیدکننده مانند محلول اسیدنیتریک، نمک های اکسیدی و نیترات ها می شود. تیتانیم به تثبیت ساختار در برابر خوردگی های مرزدانه ای و حفره دار شدن به ویژه بعد از جوشکاری کمک می کند.
کاربردها
تانک ها و تجهیزات اسیدشویی
تجهیزات فرآیندهای شیمیایی
مخازن نگهداری اسیدسولفوریک

ترکیب شیمیایی

نیکل 38-46
آهن 22
کروم 19.5-23.5
مس 1.5-3
مولیبدن 2.5-3.5
تیتانیم 0.6-1.2
آلومینیوم 0.2
کربن 0.05
منگنز 1
سولفور 0.03
سیلیسیم 0.5