استیل 321

آلیاژ 321 یک استنلس استیل آستنیتی تثبیت شده مشابه 304 اما محتوی تیتانیم اضافه حداقل پنج برابر کربن موجود است. این میزان تیتانیم اضافه از تشکیل کاربیدها در حین جوشکاری جلوگیری می کند. این آلیاژ تا دمای 700 درجه سلسیوس مقاومت به اکسیداسیون دارد همچنین خواص خزشی بهتری نسبت به آلیاژ 304 دارد.
کاربردها
صنایع هوافضا
صنایع غذایی
پالایشگاه ها

مقاومت به خوردگی
رفتار مقاومت به خوردگی آلیاژ 321 مشابه 304 است با این تفاوت که مقاومت به خوردگی مرزدانه ای به علت تثبیت تیتانیم اضافه در ساختار 321 بهبود یافته است.
ترکیب شیمیایی

321H 321 عنصر
17-9 17-9 کروم
9-12 9-12 نیکل
0.04-0.14 0.08 کربن
2 2 منگنز
0.045 0.045 فسفر
0.030 0.030 گوگرد
0.75 0.75 سیلیسیم
C+N)5) C+N)5) تیتانیم
0.1 0.1 نیتروژن
balance balance آهن

خواص مکانیکی

سختی (برینل) ازدیاد طول Elongation(%) استحکام کششی نهایی (UTS(MPa استحکام تسلیم  (YS(MPa
217 40 515 205

عملیات حرارتی
استنلس استیل 321 به وسیله عملیات حرارتی قابل سخت شدن نیست. آنیل: گرم کردن تا 1120 درجه سلسیوس، سپس در آب کوئنچ یا درهوا خنک می شود.
شکل پذیری
این آلیاژ به راحتی شکل گرفته و مورد کشش واقع می شود. همچنین حضور عناصر آلیاژی خاص باعث می شود که 321 نسبت به سایر گریدهای آستنیتی مثل 304 سخت تر شکل بگیرد.