قیمت مونل 400

در یادداشت های مرتبط گفته شد که آلیاژ به ترکیب همگن فلزی با مقدار زیاد با عناصر فلزی یا نافلزی دیگر به مقدار بسیار کمتر که ویژگی های فیزیکی، شیمیایی و به تبع آن ها کاربردیش را تغییر می دهد می گویند. در همین رابطه باید بدانیم که همه آلیاژها ویژگی های یکسانی نداشته و ممکن است با وجود عناصر مشترک در دو نمونه مجزا، تنها کم و زیاد بودن درصد یکی از شرکت کنندگان در واکنش به تغییر محسوس خروجی و آلیاژ نهایی بیانجامد. 
در همین اثنا سوپرآلیاژها (Superalloy) به عنوان محصولاتی که از مخلوط مذاب چند فلز، ترکیب قاعده مند و خنک کردن اصولی آن ها پدیدار می آیند، به محصولاتی اطلاق می شود که بیش از ثلث نقطه ذوب خود استحکامشان را حفظ کرده و اکسید نشوند. به عنوان مثال چنانچه آلیاژ در دمای 3000 درجه سلسیوس ذوب شود، اگر پس از قرار گرفتن در معرض حرارت دمایی 1200 درجه ای (بیش از یک سوم) دچار تغییرات نامطلوب و غیر قابل اجتنابی نشود در زمره سوپر آلیاژها قرار می گیرد. 
فلز پایه این آلیاژ ها معمولاً نیکل، کبالت یا ترکیبی حاوی آن هاست، در نتیجه اینکه مونل 400 نیز با داشتن درصد قابل توجهی از نیکل و مس (به انضمام اندکی آهن و منگنز)  در این دسته قرار می گیرد. 
نکته ای که به صورت عام در خصوص قیمت مونل 400 می توان بیان داشت بهای گرانتر آن در مقایسه با مس و نیکل خالص می باشد؛ لذا در موارد و کاربردهای دیگری که فلزی یارای برآورده کردن نیازهای کارفرما را نداشته باشد از این محصول استفاده می شود.